Groot assortiment
Unieke producten
Milieuvriendelijk

Google reviews

Algemene voorwaarden

Download hier onze Algemene-Voorwaarden-Knoops-Decoratietakken

Deze algemene voorwaarden bestaan uit:

Algemene Voorwaarden voor Particulieren / Consumenten
Algemene Voorwaarden voor Zakelijk / Bedrijven

Algemene Voorwaarden voor Particulieren

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

b. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

c. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

d. Dag: kalenderdag;

e. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

f. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

g. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

h. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

i. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

j. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

k. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Modelformulier voor herroeping;

l. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Decoratietakken Knoops

Beliënberkdijk 21

5712SE Someren

Telefoonnummer: 0495-796003 / 06-29592255

(bereikbaar: ma t/m vr 9.00 – 19.00 uur, za 9.00 – 16.00 uur)

Winkel bezichtiging alleen op zaterdag 9.00 – 15.00 uur

E-mail adres: info@decoratietakken.nl

KvK-nummer: 72035447

Btw-identificatienummer: NL858956433B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het Modelformulier voor herroeping.

6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het Modelformulier voor herroeping (zie bijlage I) of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

1. De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

a. producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen; na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

b. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

c. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

d. volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

e. producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

f. producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

Artikel 11 – De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

a. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

b. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

c. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

5. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 – Betaling

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 – Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

5. De ondernemer is niet aansprakelijk voor gebreken:

a. die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van een door de consument aangegeven wijze van (be)werken.

b. als gevolg van onoordeelkundige opslag van de geleverde producten, waardoor de producten zijn blootgesteld aan vocht, vervuiling, hoge of lage temperaturen;

c. gebrekkig onderhoud van de producten

d. normale slijtage, waaronder wordt verstaan slijtage die niet buitensporig is gezien het gebruik van het betreffende product.

e. die het gevolg zijn van reparaties door de consument of door een door de consument ingeschakelde derde of het demonteren, verwijderen, of vervangen van onderdelen van producten door de consument;

f. door de werking (krimpen of kromtrekken) van houten materialen, onder meer door wijzigingen in de luchtvochtigheid, verwarming en dergelijke.

g. door stroompieken, over- of onderspanning;

h. onjuiste installatie, verkeerd of abnormaal gebruik van de producten.

6. De producten die de ondernemer levert betreffen natuurlijke materialen of zijn vervaardigd van natuurlijke materialen en kunnen wat betreft kleur, structuur, vorm en dergelijke afwijken van beschrijvingen, foto’s of illustraties op de website van de ondernemer. Dergelijke afwijkingen worden niet aangemerkt als een gebrek, indien het product voldoet aan de normale eisen van bruikbaarheid.

Artikel 17 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 – Privacy

De manier waarop wij omgaan met de door de consument verstrekte persoonsgegevens bij het plaatsen van een bestelling is vastgelegd in ons privacy statement.

Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Bijlage 1 – Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan

Naam van de webwinkel:

Adres van de webwinkel:

E-mailadres van de webwinkel:

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen … herroept / herroepen.

Besteld op (*) / Ontvangen op (*):

Naam van consument(en):

Adres van consument(en):

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):

Datum:

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Algemene Voorwaarden voor Zakelijk

Artikel 1: Definities

Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. De verkoper: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Knoops Decoratietakken Someren B.V., kantoorhoudend te Someren, ingeschreven in het handelsregister onder KvK-nummer 72035447;

b. De koper: natuurlijke persoon, vennootschap of rechtspersoon aan wie door de verkoper een aanbieding of aanbieding wordt gericht, dan wel van wie de opdracht uitgaat.

Artikel 2: Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, uitgebracht respectievelijk gesloten door de verkoper. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle volgende aanbiedingen en overeenkomsten, uitgebracht respectievelijk gesloten met dezelfde koper, ongeacht of deze samenhangen met dan wel volgen op reeds gedane aanbiedingen of gesloten overeenkomsten.

2. Eventuele algemene voorwaarden van de koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Wijzigingen van of aanvullingen op deze voorwaarden zijn voor de verkoper slechts bindend indien de verkoper deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd.

4. Indien een of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of door een rechterlijke uitspraak worden vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen, welke nietig zijn of vernietigd worden, overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen die in overeenstemming is met het geldende recht en aansluit bij de vernietigde bepaling.

5. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op werknemers van de verkoper en de door hem bij de uitvoering van een overeenkomst ingeschakelde derden.

Artikel 3: Aanbiedingen en bevestigingen

1. Alle aanbiedingen van de verkoper zijn vrijblijvend tenzij in de aanbieding uitdrukkelijk anders is vermeld.

2. Een overeenkomst komt tot stand door middel van een opdrachtbevestiging c.q. door de daadwerkelijke uitvoering van de overeenkomst.

3. Opdrachten en wijzigingen daarin kunnen zowel mondeling als schriftelijk door de koper worden verstrekt.

4. Schriftelijke opdrachten van de koper dienen vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de aan te kopen zaken.

5. Opdrachten en wijzigingen daarin zijn voor de verkoper eerst bindend, indien zij binnen twee (2) werkdagen na ontvangst daarvan door de verkoper zijn aanvaard c.q. bevestigd, dan wel de verkoper daadwerkelijk met de uitvoering van de opdracht is begonnen.

6. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van de verkoper binden de verkoper niet dan nadat en voor zover zij door hem schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4: Prijzen

1. Alle door de verkoper in aanbiedingen, opdrachtbevestigingen of anderszins genoemde bedragen worden gesteld in Euro’s en zijn gebaseerd op een eenmalige levering.

2. De prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, exclusief omzetbelasting of andere overeenkomstige heffingen; alle kosten door deze belastingen veroorzaakt komen ten laste van de koper. Tenzij anders is overeengekomen zijn emballagekosten en kosten van vervoer van de in de overeenkomst begrepen zaken in de prijs inbegrepen.

Artikel 5: Levering

1. De levering geschiedt af bedrijf van de verkoper, tenzij in de opdrachtbevestiging anders is vermeld. Het risico van verlies, beschadiging dan wel het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van de te leveren zaken komt voor rekening van de koper vanaf het moment van de levering.

2. De opgegeven leveringstermijn is indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De leveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden en op tijdige aflevering bij verkoper van door verkoper bij haar leveranciers bestelde zaken/materialen. Indien buiten schuld van de verkoper een vertraging ontstaat als gevolg van wijziging van bedoelde omstandigheden of doordat bovengenoemde tijdig bestelde zaken/materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de leveringstermijn zodanig verlengd als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.

3. De verkoper is gerechtigd de zaken die door koper zijn besteld in gedeelten te leveren, ledere levering geldt als een aparte overeenkomst en kan afzonderlijk worden gefactureerd.

4. Overschrijding van de bepaalde termijn voor de levering geeft de koper niet het recht zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten.

5. De verkoper is na overschrijding van een overeengekomen leveringstermijn alleen dan in verzuim indien hij van de koper een schriftelijke in gebreke stelling heeft ontvangen, waarin hem nog een redelijke termijn wordt gegeven teneinde tot levering over te gaan en nakoming daarvan binnen deze termijn uitblijft.

6. Bij overschrijding van deze laatstgenoemde termijn heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden. De koper heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding, tenzij de overschrijding van de laatstgenoemde termijn het gevolg is van opzet c.q. grove schuld van de verkoper en/of zijn werknemers.

7. Indien de koper de geleverde zaken niet tijdig of niet op de overeengekomen plaats afneemt, is de koper van rechtswege in verzuim en heeft de verkoper het recht het geleverde vanaf de plaats waar en vanaf het tijdstip waarop de levering dient plaats te vinden, voor rekening en risico van de koper te vervoeren naar en op te slaan op een door de verkoper vast te stellen plaats. De verkoper heeft alsdan recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten en geleden schade. Deze vergoeding bedraagt ten minste tien procent (10%) van het netto factuurbedrag, zulks onverminderd het recht van de verkoper om voor het meerdere schadevergoeding te eisen.

8. Indien de te leveren zaken binnen zeven (7) werkdagen na de aanbieding niet door de verkoper in ontvangst zijn genomen, is de verkoper gerechtigd de overeenkomst op grond waarvan de levering plaatsvindt, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en de betreffende zaken te verkopen of terug te nemen. De koper is alsdan aan de verkoper een vergoeding verschuldigd ten bedrage van de gederfde winst en alle ter zake gemaakte kosten. Deze vergoeding bedraagt ten minste tien procent (10%) van het netto factuurbedrag, zulks onverminderd het recht van de verkoper om voor het meerdere schadevergoeding te eisen.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

1. Tot zekerheid van de juiste en volledige nakoming van de verplichtingen van de koper, behoudt de verkoper zich de eigendom van de geleverde zaken voor tot op het moment waarop de koper aan zijn verplichtingen en toekomstige verplichtingen heeft voldaan. Onder verplichtingen worden te dezen verstaan, verplichtingen ter zake van de tegenprestatie verschuldigd aan de verkoper betreffende:

a. de krachtens enige overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken;

b. de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van deze overeenkomst.

2. Indien de verkoper vorderingen op de koper bezit ter zake waarvan een eigendomsvoorbehoud is gemaakt alsmede vorderingen op de koper ter zake waarvan geen eigendomsvoorbehoud is gemaakt, dan strekt een betaling van de koper eerst tot voldoening van de vordering ter zake waarvan geen eigendomsvoorbehoud is gemaakt.

3. De door de verkoper geleverde zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen door de koper niet worden doorverkocht. De koper is eveneens niet bevoegd de betreffende zaken te verpanden of deze op een andere wijze te bezwaren.

4. Indien de vorderingen ter zake waarvan de eigendom op de geleverde zaken is voorbehouden volledig voldaan zijn door de koper, kan de verkoper zich op het moment dat hij de eigendom van de geleverde zaken verschaft, een bezitloos pandrecht voorbehoudt, als zekerheid voor toekomstige vorderingen van de verkoper op de koper. De koper is gehouden mee te werken aan de vestiging van dit pandrecht, op straffe van een direct opeisbare niet voor matiging vatbare boete van vijftig procent (50%) van het netto factuurbedrag voor de geleverde zaken.

5. Zaken waarop het eigendomsvoorbehoud van de verkoper van toepassing is, moeten door de koper te allen tijde op een zodanige wijze worden bewaard en/of gebruikt dat de kwaliteit gewaarborgd blijft en dat de zaken eenvoudig te identificeren zijn als eigendom van de verkoper.

6. De verkoper heeft het recht om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde terug te nemen indien en voor zover de koper met de nakoming van enige verplichting jegens de verkoper in gebreke blijft, dan wel naar het oordeel van de verkoper in betalingsmoeilijkheden verkeert.

7. De koper verleent de verkoper reeds nu voor alsdan het onherroepelijke recht om de plaatsen te betreden of te laten betreden door een door de verkoper aan te wijzen derde waar de eigendommen van de verkoper zich bevinden indien de verkoper de geleverde zaken wil terugnemen.

Artikel 7: Retourzendingen

1. Retourzendingen van door de verkoper geleverde zaken worden eerst na schriftelijke toestemming daartoe door de verkoper geaccepteerd. Deze retourzendingen zijn volledig voor rekening en risico van de koper.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van de verkoper voor directe kosten en schade van de koper, veroorzaakt door een niet tijdige, niet volledige of niet behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, is beperkt tot het factuurbedrag dat door de verkoper aan de koper in rekening is gebracht voor de geleverde zaken. Onverminderd het in de vorige zin bepaalde zal de verkoper nimmer aansprakelijk zijn voor een hoger bedrag dan het bedrag waarvoor de verkoper zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen heeft verzekerd en waarvoor daadwerkelijk dekking wordt verleend.

2. De aansprakelijkheid van de verkoper voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten.

3. De in het eerste lid opgenomen beperking van aansprakelijkheid is evenzeer van toepassing voor werknemers van de verkoper en voor door de verkoper ter zake van uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden.

4. Onder de in het eerste lid genoemde schade van de koper en/of derden is evenzeer begrepen schade, waarop de wettelijke bepalingen inzake productaansprakelijkheid van toepassing zijn.

5. De koper is gehouden de verkoper te vrijwaren, respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden, eigen werknemers van de koper daaronder begrepen, tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van de verkoper in deze voorwaarden in verhouding met de koper is uitgesloten.

6. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens de verkoper en de door de verkoper bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien sprake is van opzet op grove schuld van de verkoper.

Artikel 9: Klachten over gebreken

1. De koper dient de zaken bij levering te controleren op zichtbare gebreken. Klachten over gebreken van de geleverde zaken behoren uiterlijk vijf (5) werkdagen na de levering, dan wel binnen vijf (5) werkdagen na ontdekking van het gebrek indien de koper aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan de verkoper kenbaar te worden gemaakt, met een nauwkeurige opgaaf van de aard van de klachten en overlegging van de originele aankoopfactuur, bij gebreke waarvan de koper wordt geacht het geleverde onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd. De zaken waarop de klacht betrekking heeft dienen voor inspectie door de verkoper beschikbaar te zijn.

2. De verkoper is niet aansprakelijk voor gebreken:

a. die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van een door de koper wijze van (be)werken.

b. als gevolg van onoordeelkundige opslag van de geleverde zaken., waardoor de zaken zijn blootgesteld aan vocht, vervuiling, hoge of lage temperaturen;

c. gebrekkig onderhoud van de zaken

d. normale slijtage, waaronder wordt verstaan slijtage die niet buitensporig is gezien het gebruik van de betreffende zaak.

e. die het gevolg zijn van reparaties door de koper of door een door de koper ingeschakelde derde;

f. door de werking (krimpen of kromtrekken) van houten materialen, onder meer door wijzigingen in de luchtvochtigheid, verwarming en dergelijke.

3. De zaken die de verkoper levert betreffen natuurlijke materialen of zijn vervaardigd van natuurlijke materialen en kunnen wat betreft kleur, structuur, vorm en dergelijke afwijken van beschrijvingen, foto’s of illustraties op de website van de verkoper. Dergelijke afwijkingen worden niet aangemerkt als een gebrek, indien de zaken voldoen aan de normale eisen van bruikbaarheid.

4. Indien de klacht door de verkoper juist wordt bevonden, heeft de verkoper het recht hetzij de zaken te vervangen, met inachtneming van een redelijke termijn en instandhouding van de bestaande overeenkomst, dan wel het recht over te gaan tot terugbetaling van (een deel van) het factuurbedrag.

5. Indien de koper de verkoper niet in de gelegenheid stelt gebreken te herstellen maar een derde daartoe opdracht geeft, zijn de kosten die hiervoor worden gemaakt voor rekening van de koper.

6. De koper blijft ondanks een klacht over geleverde zaken gehouden zijn verplichtingen met betrekking tot eerder geleverde zaken en nog te leveren zaken na te komen, tenzij de bruikbaarheid van eerder geleverde zaken onlosmakelijk is verbonden met de gebreken van de zaken waarop de klacht betrekking heeft.

7. Een klacht geeft de koper geen recht om betaling op te schorten, terwijl compensatie uitdrukkelijk wordt uitgesloten.

Artikel 10: Betaling

1. Alle betalingen dienen, tenzij anders wordt overeengekomen, plaats te vinden binnen 30 dagen na de factuurdatum, zonder enig recht op korting of verrekening, ook in faillissement, ten kantore van de verkoper of door middel van storting op een door laatstgenoemde aangewezen bankrekening. De kosten verbonden aan de betaling zijn voor rekening van de koper.

2. Een klacht over een factuur dient schriftelijk aan de verkoper te worden kenbaar gemaakt binnen tien (10) werkdagen na de factuurdatum.

3. Ingeval een bestelling door de verkoper in gedeelten wordt uitgevoerd, is de verkoper gerechtigd onmiddellijk betaling te vorderen voor het afgeleverde deel, dan wel daarvoor tussentijds te factureren.

4. Indien de koper niet binnen de hiervoor gestelde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald is hij van rechtswege in verzuim en heeft de verkoper zonder een nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht de koper de wettelijke handelsrente (ex artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek) vanaf de vervaldag in rekening te brengen, dat tot aan de datum van volledige betalingen en onverminderd de overige rechten die aan de verkoper toekomen.

5. Alle kosten welke voor de verkoper voortvloeien uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen door de koper van enige verplichting voor laatstgenoemde uit deze overeenkomst, zijn voor rekening van de koper. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van sommatie, opzegging, incasso en deurwaarder, alsmede de kosten van de raadsman/ advocaat, en alle andere buitengerechtelijke alsmede gerechtelijke kosten. Deze kosten worden door de verkoper en de koper gesteld op minimaal vijftien procent (15%) van de te vorderen hoofdsom. Laatstgenoemde kosten zijn verschuldigd vanaf het moment dat de vordering uit handen is gegeven. De koper is in verzuim door het niet of niet-behoorlijke nakomen van zijn verplichtingen.

6. Indien en voor zover de koper met de betaling in verzuim is, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling en stillegging of liquidatie van zijn onderneming, is al wat de verkoper van de koper te vorderen heeft onmiddellijk opeisbaar.

7. De verkoper behoudt zich het recht voor gehele of gedeeltelijke vooruitbetalingen van de overeengekomen prijs te verlangen.

8. De verkoper is te allen tijde gerechtigd van de koper te verlangen, dat deze zekerheid stelt voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen. Indien de verkoper dit verzoek heeft gedaan en zekerheidsstelling uitblijft, heeft de verkoper, totdat de zekerheid wordt gesteld, het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten tot het moment van zekerheidsstelling.

9. De verkoper is gerechtigd alle opeisbare vorderingen van de koper op de verkoper te verrekenen met alle op geld waardeerbare vorderingen op de koper van de verkoper.

10. De verkoper is gerechtigd om de nakoming van de verplichting tot afgifte van een zaak op te schorten totdat de koper al zijn verplichtingen jegens de verkoper hoe ook ontstaan is nagekomen.

Artikel 11: Overmacht

1. Indien en voor zover de verkoper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet geheel, niet tijdig of niet op de overeengekomen plaats kan nakomen ten gevolge van een oorzaak welke hem niet kan worden toegerekend, is hij gerechtigd de verplichtingen uit de betreffende overeenkomst op te schorten gedurende een door hem redelijk te oordelen termijn, dan wel indien de nakoming onmogelijk is de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden, zonder en opzichte van de koper schadeplichtig te zijn.

2. Onder een oorzaak welke de verkoper niet kan worden toegerekend wordt onder andere begrepen: elke niet voorzienbare stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de verkoper of in de onderneming van een derde van wie de verkoper goederen of diensten betrekt, kennelijke wijzigingen sedert het tot stand komen van de overeenkomst in de feitelijke omstandigheden welke direct of indirect de kostprijsfactoren of leveringsmogelijkheden beïnvloeden, alsmede brand, waterschade, bijzondere weersomstandigheden, rampen, oorlog en oorlogsdreiging, terroristische aanslagen of dreigingen daarvan, besmettelijke ziekten, overheidsmaatregelen, oproer, molest, stakingen, uitsluitingen, stiptheidsacties, defecten aan machines of installaties, onderbreking, stagnatie in de aanvoer van of rantsoenering van grond-, hulp- en brandstoffen, het niet nakomen van een verplichting door een derde van wie de verkoper goederen en/of diensten betrekt.

3. Indien een van de hierboven genoemde omstandigheden zich voordoet doet de verkoper zo spoedig mogelijk, onder overlegging van de voorhanden bewijsstukken, hiervan mededeling aan de koper.

4. Indien de overmacht één maand heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmacht langer dan één maand zal duren, is iedere partij gerechtigd de overeenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn en zonder tot enige vergoeding van schade of kosten aan de wederpartij te zijn verplicht. De koper is ook na de beëindiging van de overeenkomst gehouden het door hem aan de verkoper verschuldigde, betrekking hebbend op de periode vóór de overmacht, aan de verkoper te betalen.

Artikel 12 Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

1. De koper zal in verband met de wettelijke verplichtingen, zijn persoonsgegevens (laten) verwerken door de verkoper. De verkoper zal hierbij zorg (laten) dragen voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen. Dit evenwel slechts indien en voor zover deze zich in de (computer)systemen of infrastructuur van de verkoper bevinden. De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2. De verkoper gaat zorgvuldig om met de door de koper verstrekte persoonsgegevens. De persoonsgegevens wordt Persoonsgegevens zijn slechts toegankelijk voor de verkoper en worden niet aan derden verstrekt, behoudens in het kader van uitvoering van de overeenkomst en/of de gevallen waarin de verkoper hiertoe krachtens de op dat moment toepasselijke wet- en regelgeving en/of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

3. Ingeval van een data-lek zal de koper, indien dat noodzakelijk en redelijkerwijs mogelijk is, medewerking verlenen aan de verkoper zodat deze tijdig kan voldoen aan een op haar rustende meldplicht overeenkomstig hetgeen bepaald in de AVG.

4. De koper is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van de persoonsgegevens en vrijwaart de verkoper voor kosten en schade als gevolg van aanspraken van derden in verband met het niet naleven door de koper van de AVG.

Artikel 13: Rechtskeuze en geschillen

1. Alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, ook in geval de koper gevestigd is in het buitenland, en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen voor partijen worden beheerst door Nederlands Recht. Het verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, gesloten te Wenen (Weens Koopverdrag) is niet van toepassing.

2. Alle geschillen welke voortkomen uit de overeenkomsten tussen de verkoper en de koper en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, dienen in eerste instantie aanhangig gemaakt te worden bij en berecht door de rechtbank van het arrondissement waarin de verkoper is gevestigd. De verkoper heeft in afwijking van het in voorgaande het recht indien hij jegens de koper enige vordering pretendeert, de beslechting van die vordering voor te leggen aan de daartoe bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de koper.

2058 klanten beoordelen ons met gemiddeld een 9.5

2058 klanten beoordelen ons met gemiddeld een 9.5

“Super blij mee”

Allereerst vond ik het fijn dat de manier van bestellen zo eenvoudig is. Niet te moeilijk en dat is fijn! De levering was heel snel en netjes! Net als het plaatsen ervan. Super blij mee en zeker aan te raden!

Aimée

Spijkenisse (Nederland), 09-05-2024

“Fijn”

Snel geleverd, chauffeur belde netjes voor een datum en tijdslot. Mooi wandje. Bij sommige takken is de verf eraf aan de bovenkant. Klein minpuntje, maar niet erg. Valt zelf bij te werken.

Inge

Leiden (NL), 06-05-2024